Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

จุดประสงค์รายวิชา

    1. เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

        2.  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ เพื่อการพัฒนาตนและงานอาชีพ

      3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพและหลักการบริหารงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน

 

สมรรถนะของรายวิชา

     1. แสดงความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในองค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน

    2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ เพื่อการพัฒนาตน องค์กร และงานอาชีพ

    3. ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน


จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม

2.  วิเคราะห์งาน ใช้ผังงานและรหัสเทียม เพื่อลำดับขั้นตอนการทำงาน

3.  ออกแบบโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจอย่างง่าย

4.  ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนคำสั่งควบคุมการทำงานเบื้องต้น

5.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน

2.ออกแบบเขียนผังงาน รหัสเทียม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm)

3.เขียนโปรแกรมธุรกิจอย่างง่าย

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ผังงาน รหัสเทียม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ และการใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม   คำสั่งการคำนวณ เงื่อนไขกรณี และการทำซ้ำ การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ   

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ

         2. มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่และการทํางานของระบบปฏิบัติการ

         3. มีทักษะในการใช้ระบบปฏิบัติการ

มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายความสําคัญของระบบปฏิบัติการ
          2. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ

          3. ปฏิบัติการใช้ระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์

คําอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญของระบบฐานข้อมูลรูปแบบของฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาฐานข้อมูล การจัดระบบข้อมูลในรูปแบบบรรทัดฐาน แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การออกแบบและการใช้ฐานข้อมูล ปัญหาและการควบคุมการใช้ระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

         1. มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของฐานข้อมูล
         2. สามารถออกแบบระบบฐานข้อมูลในรูปแบบบรรทัดฐาน (Normalization)
         3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาฐานข้อมูล
         4. เห็นคุณค่าในการใช้ระบบฐานข้อมูล
มาตรฐานรายวิชา

1. สามารถออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อย่างง่าย
         2. เลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลได้เหมาะสม

คําอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญของระบบฐานข้อมูลรูปแบบของฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาฐานข้อมูล การจัดระบบข้อมูลในรูปแบบบรรทัดฐาน แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การออกแบบและการใช้ฐานข้อมูล ปัญหาและการควบคุมการใช้ระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย

จุดประสงค์รายวิชา

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  2. สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  3. เห็นคุณค่าในเรื่องการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย

มาตรฐานรายวิชา

  1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  2. อธิบายความสำคัญของการสื่อสารและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  3. ปฏิบัติการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล ตัวกลางและอุปกรณ์ มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล ชนิดของสัญญาณและวิธีการส่งสัญญาณข้อมูล สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโตคอล การออกแบบ ระบบเครือข่ายกับอินเตอร์เน็ตบริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างของเครือข่ายและประโยชน์ของเครือข่ายแต่ละประเภท

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1.  เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องงานอาชีพ  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2.  สามารถสือค้นและสื่อสารข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต  ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
3.  มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ
สมรรถนะรายวิชา
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์  ระบบสารสนเทศ  ระบบปฏิบัติการ  โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ
2.  ใช้ระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์
3. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
4. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
5.  สื่อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต
คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  การใช้ระบบปฏิบัติการ  การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ  การใช้โปรแกรมตารางทำหารเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ  การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน  หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชีพ  การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ  ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับสารสนเทศและงานอาชีพ


จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ

2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมนำเสนอ

3. ผลิตชิ้นงาน และนำเสนอผลงาน

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ

2. การออกแบบงานนำเสนอตามลักษณะงาน

3. ผลิตชิ้นงานนำเสนอโดยใช้โปรแกรมนำเสนอ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ การถ่ายทอดแนวความคิดสู่ชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม (Story Board) การผลิตชิ้นงานนำเสนอ การใช้ภาษา การนำเสนอข้อมูล

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์ (Social Network)

2.  การใช้อินเทอร์ในงานธุรกิจ

3.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้อินเทอร์เน็ต

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้สังคมออนไลน์ในงานธุรกิจ

2. ให้มีทักษะและสามารถเริ่มการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล

3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะสามารถใช้งานเบื้องต้นและสร้างชิ้นงาน

4. ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความสนใจใฝ่รู้และ ความมีมนุษย์สัมพันธ์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์ การใช้อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ การค้นหาข้อมูล การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้บริการที่มีอยู่บนสังคมออนไลน์  โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล  การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์  จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

1.เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและการใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูปในการงานอาชีพ
2.พื่อให้สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการจัดทำเอกสาร การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลงานและผลิตสื่อในงานอาชีพ
3.เพื่อให้จิตพิสัยในการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรฐานรายวิชา

1.ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการจัดการเอกสาร
2.ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น
3.ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
4.ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการผลิตสื่อและนำเสนอผลงาน
5.ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนางานอาชีพ
คำอธิบายรายวิชา
         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพการจัดการเอกสารการจัดการฐานข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์สื่อผสมและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อประเภทต่างๆการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์

การบัญชีต้นทุน  1  รหัสวิชา 3201 2003   ศึกษาต้นทุนการผลิต  ซึ่งประกอบไปด้วย  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุน  วัตถุดิบ ค่าแรง  ค่าใชัจ่ายในการผลิต   ต้นทุนการผลิต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนจองเจ้าของตามแม่บทการบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียว ในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ช่อง ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการชนิด 6 ช่อง งบการเงิน ปรับปรุง ปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหักการพิมพ์ไทยแบบสัมผัสพิมพ์แป้นอักษร  แป้นตัวเลข  แป้นสัญลักษณ์  เคร่ืองหมาย  การพิมพ์ประโยค  การคำนวณคำสุทธิ์  และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด

           ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการรายงานทางการเงิน การนำเสนองบการเงิน การนำเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่มีผลต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน กระประเมินจุดอ่อนของข้อมูล  และข้อจำกัดของงบการเงิน งบกระแสเงินสด  การแปลความหมายและการเขียนรายงานทางการเงินของธุรกิจประเภทต่าง ๆ

                  ศึกษาความหมายของสินค้า  การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดบันทึกรายการขั้นต้น  การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี  การปิดบัญชี  กระดาษทำการ  8 ช่อง  งบกำไรขาดทุนและงบดุล  และสรุปวงจรบัญชี

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเช่าซื้อลากรเงินผ่อน สินค้ารับแลกเปลี่ยน การยึดสินค้าคืน ดอกเบี้ยที่คิดในการขายเงินผ่อน  งบกำไรขาดทุนและงบดุล การซื้อเงินผ่อน  ดอกเบี้ยที่คิดในการซื้อเงินผ่อน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการจำหน่ายจ่ายโอนตามมาตรฐานบัญชีเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย์ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมทั้งการแสดงรายการและ เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้จัดทำบัญชี  บันทึกข้อมูลทางบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชีแยกประเภท  ระบบสินค้าคงคลัง  ระบบขาย  ระบบลูกหนี้  ระบบเจ้าหนี้  ระบบเงินเดือน  รายงานข้อมูลทางการเงินในรูปแบบ  ต่าง  ๆ  วิเคราะห์งบการเงิน  ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชีที่นิยมใช้ในธุรกิจ

จุดประสงค์รายวิชา

1.ประมวลความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารการดำเนินงาน หลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการในประเภทธุรการ ซื้อชายสินค้าและอุตสาหกรรม ทั้งในรูปแบบของกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด

2.มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี

3.มีกิจนิสัย ความมีวินัย ความเป็นระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ความอดทน รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชีและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 

มาตรฐานรายวิชา

1.เข้าใจหลักการวิธีการเกี่ยวกับวงจรปฏิบัติงานบัญชี และการจัดการเกี่ยวกับเอกสารทางด้านบัญชีของกิจการแต่ละประเภท

2.จัดทำบัญชีได้เหมาะสมตามประเภทของธุรกิจ

3.จัดทำรายงานทางการเงินตามกฎหมายบัญชี


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจ วงจรการปฏิบัติงานบัญชี  การจดทะเบียนธุรกิจ  การจัดการเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการประกอบธุรกิจ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารและการจัดประเภทเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี และวิเคราะห์รายการค้า  จากเอกสารการจัดทำบัญชีของกิจการ  ประเภทต่าง ๆ  โดยทำเป็นกรณีตัวอย่างการจัดทำงบการเงินตามกฎหมายบัญชี  การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประเภทต่าง ๆ  ต่อกรมสรรพากร  การยื่นแบบงบการเงินประจำปีที่มีต่อกระทรวงพาณิชย์

ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพการออกแบบและการลงทุนการเป็นผู้ประกอบการ การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบแผนธุรกิจหลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กรและการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผัสการพิมพ์แป้นอักษร  แป้นตัวเลข  สัญลักษณ์  เครื่องหมาย  การพิมพ์ประโยค  การคำนวณคำสุทธิ  และการบำรุงรักษาเคร่ืองพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์รายวิชา

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิมพ์อังกฤษ

2.  มีทักษะในการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผัส

3.  มีทักษะในการบำรุงรักษาเครื่อง

4.  มีกิจนิสัยในการพิมพ์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของกิจการอุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับกิจการซื้อสินค้าเพื่อจำหน่าย องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต การรับจ่ายวัตถุดิบ การทำทะเบียนค่าแรงงาน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายในการผลิต การบันทึกรายการเกี่ยวกับการผลิต บัญชีต้นทุนการผลิต การคำนวณต้นทุน สินค้าที่ผลิตสำเร็จ กระดาษทำการ รายการปรับปรุงและปิดบัญชี งบต้นทุนผลิตและงบการเงิน

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะของระบบใบสำคัญ การจัดทำและการจัดเก็บใบสำคัญ การบันทึกรายการสมุดบัญชี

เครื่องยนต์สันดาปภายใน (อังกฤษ: internal combustion engine) เป็นเครื่องยนต์ซึ่งการสันดาปของเชื้อเพลิง (มักเป็นเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์) เกิดขึ้นกับตัวออกซิไดซ์ (มักเป็นอากาศ) ในห้องเผาไหม้ ในเครื่องยนต์สันดาปภายใน การขยายตัวของแก๊สอุณหภูมิและความดันสูงเกิดขึ้นจากการสันดาปทำให้เกิดแรงโดยตรงแก่บางส่วนประกอบของเครื่องยนต์ แรงนี้ตามแบบนำไปใช้กับลูกสูบ ใบพัดเทอร์ไบน์ หรือหัวฉีด แรงนี้เคลื่อนส่วนประกอบไประยะหนึ่ง โดยการเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานกลที่มีประโยชน์[1][2][3][4]

คำว่า เครื่องยนต์สันดาปภายใน มักหมายถึง เครื่องยนต์ที่การสันดาปนั้นเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง เช่น ที่คุ้นเคยกันมากคือ เครื่องยนต์ลูกสูบสี่จังหวะและสองจังหวะ เช่นเดียวกับรุ่นดัดแปลง เช่น เครื่องยนต์ลูกสูบหกจังหวะ และเครื่องยนต์โรตารีวันเคิล เครื่องยนต์สันดาปภายในชั้นสองใช้การสันดาปต่อเนื่อง: กังหันแก๊ส เครื่องยนต์เจ็ต และเครื่องยนต์จรวดส่วนใหญ่ ซึ่งทั้งสามเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในบนหลักการเดียวกับที่ได้อธิบายไปข้างต้น[1][2][3][4] เครื่องยนต์สันดาปภายในค่อนข้างแตกต่างจากเครื่องยนต์สันดาปภายนอก เช่น เครื่องยนต์ไอน้ำหรือสเตอร์ลิง ซึ่งพลังงานถูกส่งไปยังของไหลทำงาน ซึ่งไม่ประกอบด้วย หรือผสมกับ หรือเจือปนกับ ผลิตภัณฑ์การสันดาป ของไหลทำงานสามารถเป็นได้ทั้งอากาศ น้ำร้อน น้ำความดันสูง หรือกระทั่งโซเดียมในสถานะของเหลว ให้ความร้อนในหม้อน้ำบางชนิด

ชื่อวิชา  :  งานเครื่องล่างรถยนต์
รหัสวิชา 2101-1003      ท-ป-น  (2-4-3)
1.คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ  ส่วนประกอบ  หน้าที่และการทำงาน  ถอดประกอบ  ตรวจสภาพระบบรองรับน้ำหนัก  ระบบบังคับเลี้ยว  ระบบเบรก  อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลง  การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
2.จุดประสงค์รายวิชา/วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.เพื่อให้มีความเข้าใจหน้าที่  หลักการทำงานระบบรองรับน้ำหนัก  ระบบบังคับเลี้ยว  ระบบเบรก  อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลง  การตั้งศูนย์ล้อ  การบริการล้อและยาง
2.เพื่อให้มีความสามารถในการถอดประกอบ  ตรวจสอบสภาพ  ระบบรองรับน้ำหนัก  ระบบบังคับเลี้ยว  ระบบเบรก  อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนและกันโคลง  การตั้งศูนย์ล้อ  การบริการล้อและยาง
3.เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน  รับผิดชอบ  ประรีตรอบรอบครอบ  ตรงต่อเวลา  สะอาด  ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม
3.มาตรฐานรายวิชา
1.เข้าใจหลักการทำงานและถอดประกอบระบบเครื่องล่างรถยนต์
2.ตรวจสภาพส่วนต่างๆ ของระบบเครื่องล่างรถยนต์
3.ถอดประกอบชิ้นส่วนของส่วนประกอบระบบเครื่องล่างรถยนต์
4.ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
5.บริการล้อและยาง

ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงานของเครื่องกล การถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องกล เครื่องมือถอดประกอบ เครื่องมือวัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องยนต์เบื้องต้น ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องยนต์เบื้องต้นวัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องยนต์เบื้องต้น

บทที่  1

หลักการเบื้องต้นทางกลศาสตร์

 

                วิชากลศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง  สำหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  เพราะกลศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหลับการเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่น ๆ  หรือเพื่อศึกษาในขั้นสูงต่อไป  เนื่องจากกลศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานทางวิศวกรรม

 

1.1  คำจำกัดความของกลศาสตร์

                กลศาสตร์  (Mechanics)  เป็นสาขาหนึ่งของวิชาฟิสิกส์  ซึ่งกล่าวถึง  สภาพการหยุดนิ่งหรือการเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้แรงที่มากระทำ  ซึ่งโดยทั่วไปวิชากลศาสตร์จะแบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเภท คือ

                1. กลศาสตร์ของแข็งที่ไม่มีการเปลี่ยนรูป  (Mechanics of Rigid-Body)

                2. กลศาสตร์ของแข็งที่มีการเปลี่ยนรูป  (Mechanics of Deformable-Body)

                3. กลศาสตร์ของไหล  (Fluid Mechanics)

 

                เนื่องจากกลศาสตร์แบ่งย่อยออกเป็นหลายสาขา  ดังนั้นในการศึกษาในที่นี้จะมุ่งศึกษาเฉพาะในประเภทแรกเท่านั้น  ซึ่งในที่นี้จะเรียกวิชานี้ว่ากลศาสตร์วิศวกรรม

 

1.2  ประเภทของกลศาสตร์

                สำหรับกลศาสตร์ของแข็งที่ไม่มีการเปลี่ยนรูป หรือกลศาสตร์วิศวกรรม ยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ

                1. ภาคสถิตยศาสตร์ (Statics) คือ วิชากลศาสตร์วิศวกรรมที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในสภาวะหยุดนิ่ง หรือสมมุติว่าอยู่ในสภาวะหยุดนิ่ง

                2. ภาคพลศาสตร์ (Dynamics) คือ วิชากลศาสตร์วิศวกรรมที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้แรงที่กระทำ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

                                2.1 จลนศาสตร์ (Kinematics) จะกล่าวถึง การเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยไม่คำนึงถึงแรงที่มากระทำ

                                2.2 จลนพลศาสตร์ (Kinetics) จะกล่าวถึง การเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยคำนึงถึงแรงที่มากระทำ

 

                เนื่องจากวิชากลศาสตร์วิศวกรรมแบ่งออกเป็น 2 ภาค ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาวิชากลศาสตร์วิศวกรรมเป็นพื้นฐานในวิชาต่อ ๆ ไป เอกสารชุดนี้จึงจะมุ่งเน้นเนื้อหาไปในภาคสถิตยศาสตร์ เนื่องจากภาคสถิตยศาสตร์เป็นพื้นฐานในทางกลศาสตร์

 

1.3  ปริมาณทางกลศาสตร์

                ปริมาณทางกลศาสตร์ก็เหมือนปริมาณทางฟิสิกส์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปริมาณสเกลาร์ (Scalars)  และปริมาณเวคเตอร์ (Vector)

                1  ปริมาณสเกลาร์ (Scalars) คือ ปริมาณที่บอกเฉพาะขนาดเพียงอย่างเดียว เช่น มวล เวลา อุณหภูมิ ปริมาตร ความหนาแน่น เป็นต้น

                2  ปริมาณเวคเตอร์ (Vector) คือ ปริมาณที่บอกทั้งขนาดและทิศทาง เช่น ระยะที่เคลื่อนที่ ความเร็ว ความเร่ง โมเมนต์ แรง เป็นต้น

 

1.4  ปริมาณพื้นฐานของกลศาสตร์

                ปริมาณพื้นฐานของกลศาสตร์ ประกอบด้วยปริมาณหลัก 4 ปริมาณ ดังนี้

                1  ความยาว (Length) คือ ปริมาณที่ใช้วัดระยะทาง

                2  เวลา (Time) คือ ปริมาณที่ใช้ในการวัดความยาวนานของเหตุการณ์ต่าง ๆ

                3  มวล (Mass) คือ ปริมาณที่ใช้วัดความเฉื่อยของวัตถุ

                4  แรง (Force) คือ ปริมาณที่ใช้วัดการกระทำของวัตถุหนึ่งต่ออีกวัตถุหนึ่ง

 

1.5 ระบบหน่วยทางกลศาสตร์

                จากปริมาณพื้นฐานทางกลศาสตร์ทั้ง 4 คือ ความยาว เวลา มวล และ แรง  เป็นปริมาณที่มีหน่วยวัดที่แน่นนอน ซึ่งสัมพันธ์กับกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน คือ  F = ma   ดังนั้นจึงถือว่าหน่วยของปริมาณพื้นฐานทางกลศาสตร์ทั้ง 4 เป็นหน่วยพื้นฐานทางกลศาสตร์ด้วย

                4.1  หน่วยและสัญญาลักษณ์ทางกลศาสตร์

                                หน่วยพื้นฐานทางกลศาสตร์ที่เป็นสากลซึ่งนิยมใช้ในปัจจุบัน คือ หน่วย SI ซึ่งย่อมาจาก International System of  Unit  ซึ่งประกอบด้วยหน่วยและสัญญาลักษณ์ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1.1 พื้นฐานหน่วยและสัญญาลักษณ์ทางกลศาสตร์

 

ปริมาณ

หน่วย

สัญลักษณ์

ความยาว (Length)

เวลา (Time)

มวล (Mass)

แรง (Force)

เมตร

วินาที

กิโลกรัม

นิวตัน

m

s

kg

N

 

                4.2  คำนำหน้าหน่วย

                                ในการคำนวณทางกลศาสตร์บางครั้งค่าที่ได้มีปริมาณมาก เช่น  2 000 000 N  หรือ  0. 000 000 2 N เมื่อนำมาเขียนนิยมเขียนเป็นเลขจำนวนเต็ม และคูณด้วยเลข 10 ยกกำลัง เช่น  2 000 000 N นิยมเขียนเป็น 2 ´ 106หรือ  0. 000 000 2 N นิยมเขียนเป็น 2 x 10-6เพื่อให้การเขียนปริมาณต่าง ๆ เหล่านี้ได้ง่ายขึ้น  จึงใช้คำมาแทน 10 ยกกำลัง แล้งนำไปไว้ข้างหน้าหน่วยเพื่อให้หน่วยมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง  คำที่นำมาใช้แทนเลข 10 ยกกำลัง  เราเรียกว่า คำนำหน้าหน่วย ดังแสดงในตารางที่ 1.2

 

ตารางที่ 1.2 คำนำหน้าหน่วย

 

คำนำหน้าหน่วย

ตัวคูณ

สัญญาลักษณ์

เทระ (tera)

จิกะ (giga)

เมกะ (mega)

กิโล (kilo)

เซ็นติ (centi)

มิลลิ (milli)

ไมโคร (micro)

นาโน (nano)

พิโค (pico)

1012

109

106

103

10-2

10-3

10-6

10-9

10-12

T

G

M

k

c

m

m

n

p

ตัวอย่างเช่น          46 000   N            เขียนใหม่เป็น      46   kN

                                                                0.008  N               เขียนใหม่เป็น      8    mN

                                                                2  ´  106              เขียนใหม่เป็น      2    MN

                                                                0.1  ´  10-6          เขียนใหม่เป็น      0.1  mN

 

 

 

 

5. กฎทั่วไปทางกลศาสตร์

                กฎทั่วไปในการเขียนหน่วยหรือตัวเลขในด้านกลศาสตร์  มีดังนี้

1. ปริมาณที่มีค่าสูง  มักใช้คำนำหน้าหน่วยนำหน้า เช่น GN , MN หรือ kN เป็นต้น

                2. ไม่ใช้คำนำหน้าหน่วยซ้อนกัน  เช่น MkN  เป็นต้น

                3. การเขียนสัญญาลักษณะของหน่วยไม่นิยมใช้เครื่องหมายมหัพภาค (.) เช่น 10 km  จะไม่เขียน 10 km.

                4. ไม่นินมเติม ต่อท้ายสัญญาลักษณ์ในกรณีที่เป็นพหูพจน์ เช่น  15  kilograms เขียนเป็น 15 kg  ไม่เขียน  15 kgs

                5. ในกรณีที่ปริมาณเป็นตัวเลข 4 หลักหรือน้อยกว่า ให้เขียนติดกัน เช่น  234 , 2480

                6. ในกรณีที่ปริมาณเป็นตัวเลข 5 หลักหรือมากกว่า ให้เขียนแยกกลุ่ม ๆ ละ 3 หลัก โดยเว้นช่องว่างระหว่างกลุ่ม และไม่ใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) เช่น 23456 เขียนเป็น 23 456 ไม่เขียน 23,456

                7. การเขียนปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2 หน่วยขึ้นไป ให้ใช้เครื่องหมายมหัพภาค (.) คั่นระหว่างสัญญาลักษณ์ เช่น โมเมนต์ขนาด 10  N.m 

                8. การเขียนปริมาณที่เป็นผลหารของ 2 หน่วย ให้ใช้เครื่องหมาย หรือยกกำลังติดลบ เช่น   เขียนเป็น m / s2  หรือ  ms-2

 

6. หลักการหาเลขนัยสำคัญ

                1. ตัวเลขที่ไม่ใช้ 0 ถือเป็นเลขนัยสำคัญทั้งหมด เช่น 123 , 1.23 , 1234 , 123.5 มีเลขนัยสำคัญ 3 , 3 , 4 , 4  ตัว ตามลำดับ

                2. เลข 0 ที่อยู่ระหว่างเลขนัยสำคัญ ถือเป็นเลขนัยสำคัญด้วย เช่น 103 , 1.023 , 12034 , 123.05 มีเลขนัยสำคัญ 3 , 4 , 5 , 6  ตัว ตามลำดับ

                3. เลข 0 ที่อยู่ทางซ้ายมือ ไม่ถือเป็นเลขนัยสำคัญ เช่น 0123 , 0.0001 , 0.102 มีเลขนัยสำคัญ 3 , 1 , 3  ตัว ตามลำดับ

                4. เลข 0 ที่อยู่ทางขวามือและอยู่หลังจุดทศนิยม ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญ เช่น  1.01 , 10.0 , 0.100 ทุกจำนวนถือว่ามีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว

                5. เลข 0 ที่อยู่ทางขวามือของเลขยกกำลัง ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญ เช่น  1.0  ´  103 , 1.00  ´  103 , 1.000  ´  103  มีเลขนัยสำคัญ 2 , 3 , 4  ตัว ตามลำดับ

 

7. ความแม้นยำในการปัดเศษ

                เพื่อความถูกต้องและแม้นยำในการปัดเศษ  ของจำนวนเลขนัยสำคัญ มีกฎในการปัดเศษดังนี้

                1. ถ้าตัวเลขถัดจากเลขนัยสำคัญที่ต้องการ มีค่าน้อยกว่า 5 ให้ตัดจำนวนเลขที่ถัดจากเลขนัยสำคัญที่ต้องการออก เช่น 2.324 ต้องการเลขนัยสำคัญ 3 ตำแหน่ง จะได้ 2.32

                2. ถ้าตัวเลขถัดจากเลขนัยสำคัญที่ต้องการ มีค่ามากกว่า 5 หรือเท่ากับ 5 และค่าใด ๆ ที่ตามมาไม่ใช่ศูนย์  จะต้องเพิ่มค่าเลขนัยสำคัญขึ้นอีกหนึ่ง แล้วตัดเลขหลังเลขนัยสำคัญออก เช่น 5.388 ต้องการเลขนัยสำคัญ 3 ตำแหน่ง จะได้ 5.39

                3. ถ้าตัวเลขถัดจากเลขนัยสำคัญที่ต้องการ มีค่าเท่ากับ 5 และตามด้วยศูนย์  ให้ดูตัวถัดไปอีก และปฏิบัติดังนี้

                                -  ถ้าตัวเลขถัดมามีค่าน้อยกว่า 5 ให้ตัดจำนวนเลขที่ถัดจากเลขนัยสำคัญที่ต้องการออก  เช่น  0.833502  ต้องการเลขนัยสำคัญ 3 ตำแหน่ง จะได้ 0.833

                                -  ถ้าตัวเลขถัดมามีค่ามากกว่า 5 หรือเท่ากับ 5 จะต้องเพิ่มค่าเลขนัยสำคัญขึ้นอีกหนึ่ง แล้วตัดเลขหลังเลขนัยสำคัญออก  เช่น 0.833506  ต้องการเลขนัยสำคัญ 3 ตำแหน่ง จะได้ 0.834

                ในการคำนวณทางวิศวกรรม มักต้องการความถูกต้องและแม้นยำเพียงเลขนัยสำคัญ 3 ตัว (หรือ 4 ตัวในกรณีที่ขึ้นต้นด้วยเลข 1)

 

8. การแก้โจทย์ทางกลศาสตร์

การแก้ปัญหาโจทย์ทางกลศาสตร์  เมื่อทำโจทย์ควรมีการวางแผนการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนดังนี้

1. โจทย์ต้องการอะไร (Results desired)

2. มีข้อมูลอะไรให้บ้าง (Given data)

3. ควรเขียนรูป หรือไดอะแกรมที่จำเป็น (Necessary diagrams)

4. การคำนวณ  สูตร และสมการที่เกี่ยวข้อง (Calculation)

5. สรุป และตอบคำถามให้ชัดเจนและตรงประเด็น(Answers and Conclusions)

 

จากประสบการณ์ของผู้สอน จุดที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด คือ มักจะไม่เข้าใจปัญหา หรือเงื่อนไขของโจทย์ดีพอ ทั้งความเข้าใจทางภาษา และความเข้าใจในเนื้อหาของรูปแบบ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนักศึกษาควรที่จะทำแบบฝึกหัดมาก ๆ พร้อมกับการสรุปผลคำตอบว่าเป็นไปตามทฤษฎี จะช่วยให้เรียนวิชานี้ได้ดีขึ้น และมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโจทย์มากขึ้น

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาหลักกลศาสตร์ แรง การรวมและแยกแรง โมเมนต์ ความเสียดทาน ความเร็ว ความเร่ง

จุดศูนย์ถ่วง และความเค้น การคำนวณและประยุกต์ใช้เบื้องต้น เกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ใน

งานเครื่องกล

ศึกษาและปฏิบัติการอ่านและเขียนแบบภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น ภาพตัดชิ้นส่วนเครื่อง

ยนต์และระบบต่างๆ ของรถยนต์  จากแบบและจากของจริง

คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาและปฏิบัติ  การถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์  และระบบต่างๆ  การใช้เครื่องมือถอดประกอบ  ตรวจสอบชิ้นส่วน  ความปลอดภัยในการทำงาน  การบำรุงรักษา  รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ อุปกรณ์ได้

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

      1.เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการถอด / ประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ระบบต่างๆ และตรวจสภาพชิ้นส่วน
      2.เพื่อให้สามารถบำรุงรักษา บริการระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ
      3.เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบ ซื่อสัตย์ และปลอดภัย

ศึกษาระบบแรง  การสมดุล การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง                  

ความเสียดทาน ความเร็ว งานและพลังงาน ความเค้นและความเครียดของวัสดุ สมบัติของของไหลเบื้องต้น สมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น และการประยุกต์ใช้ในงานเครื่องกล

2101-2001 งานเครื่องยนต์แก็สโซ,๊ฯ (Gasoline Engine )     2 - 3 - 3

 จุดประสงค์รายวิชา 

 1.เข้าใจหลักการทำงานหน้าที่ระบบต่างๆของเครื่องยนต์แก็สโซลีน

 2.ใช้เครื่องมือถอดประกอบและตรวจสภาพเครื่องยนต์แก็สโซลีน 

 3.ถอดประกอบตรวจสภาพชิ้นส่วน ปรับแต่งและบำรุงรักษา เครื่องยนต์แก็สโซลีน 

 4.มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบสะอาด ประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม 

มาตรฐานรายวิชา 

 1. เข้าใจหลักการทำงานและการถอดประกอบเครื่องยนต์ 

 2. บำรุงรักษาครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือ 

 3. บำรุงรักษาครื่องยนต์เล็กเครื่องยนต์แก็สโซลีนตามคู่มือ 

 4.ตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือ

 5. ตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก็สโซลีนตามคู่มือ 

 คำอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลัการทำงาน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่างยนต์ หลักการทำงาน การถอดประกอบตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก็สโซลีน  ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิดระบบหล่อลื่นระบบระบายความร้อนระบบไอดีและระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์แก็สโซลีน การปรับแต่งและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน เครื่องยนต์แก็สโซลีนและการประมาณราคาค่าบริการ

2101-1004 งานไฟฟารถยนต์ 3 (5) 

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการใช้เครื่องมือวัดเครื่องมือทอสอบการถอดประกอบตรวจสภาพอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ารถยนต์

2. เพื่อใ้ห้มีความสามารถบำรุงรักษาแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟฟ้ารถยนต์รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการได้

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานรับผิดชอบตรงต่อเวลารักษาความสะอาดและปลอดภัย

4. เพื่อให้สามารถศึกษาติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระบบไฟฟ้ารถยนต์

มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจหลักการทำงานและตรวจสภาพระบบไฟฟ้ารถยนต์

2. ตรวจสภาพอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ารถยนต์

3. ถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ารถยนต์

4. แก้ไขข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้ารถยนต์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบแก้ไขข้อข้ดข้องระบบจุดระเบิดระบบสตาร์ตระบบประจุไฟฟ้าระบบประจุำไฟระบบแสงสว่างระบบสัญญาณและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในระบบไฟฟ้ารถยนต์

จุดประสงค์รายวิชา

 

1.เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องยนต์การใช้เครื่องมือถอดประกอบและตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์

2.เพื่อให้มีความสามารถการถอดประกอบตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์

3.เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน รับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม


คำอธิบายรายวิชา

 
ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงานของเครื่องยนต์การใช้เครื่องมือการถอดประกอบและตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์  


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์

เล็ก ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้เครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วน บำรุงรักษาและบริการ

ระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซล รวมทั้งการประมาณราคาค่าบริการ

จุดประสงค์รายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา 1. เพื่อให้มีความเข้าใจโครงสร้าง ส่วนประกอบ หน้าที่การทำงาน คลัตช์ เกียร์ ข้อต่อ เพลา กลาง เฟื่องท้ายและเพลาขับล้อ 2. เพื่อให้สามารถถอดประกอบ ตรวจสอบสภาพ คลัตช์ เกียร์ ข้อต่อ เพลากลาง เฟื่องท้ายและเพลาขับล้อ 3. เพื่อให้มีกิจนิจสัยที่ดีในการทำงาน รับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม มาตรฐานรายวิชา 1. เข้าใจหลักการทำงานและถอดประกอบระบบส่งกำลัง 2. ตรวจสภาพส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ 3. ถอดประกอบชิ้นส่วนของส่วนประกอบต่างๆ คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ โครงสร้าง ส่วนประกอบ หน้าที่การทำงาน และถอดประกอบ ตรวจสอบสภาพของคลัตช์ เกียร์ ข้อต่อ เพลากลาง เฟื่องท้ายและเพลาขับล้อ

มาตรฐานรายวิชา

           1.  เข้าใจหลักการและวิธีการใช้เครื่องมือวัดละเอียดในงานเครื่องกล

           2.  ใช้ ปรับตั้ง บำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดในงานเครื่องกล

           3.  ตรวจสอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์

 จุดประสงค์รายวิชา 

           1.  เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการอ่าน การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด

           2.  เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียดตรวจสอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ในงานช่างยนต์

           3.  เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย    ประณีต  รอบคอบ  ซื่อสัตย์ และปลอดภัย  

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติการอ่านค่าการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด  การใช้เครื่องมือวัดละเอียดตรวจสอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ในงานช่างยนต์ 

จุดประสงค์รายวิชา

         1.  เพื่อให้มีความเข้าหลักการ  กระบวนการเชื่อมแก๊สและการเชื่อมไฟฟ้า

          2.  เพื่อให้ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่นด้วยความปลอดภัยตามาหลักอาชีวอนามัย

          3.  เพื่อให้สามารถใช้และปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมและโลหะแผ่น

          4.  เพื่อให้มีความสามารถในการเชื่อมแก๊ส  เชื่อมไฟฟ้าและงานโลหะแผ่น

          5.  เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตรอบคอบและตระหนักถึงความ 

               ปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและโลหะแผ่น  ความปลอดภัยในงานเชื่อมและโลหะแผ่น  กระบวนการเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า  วัสดุ  เครื่องมือเชื่อมอุปกรณ์ในงานเชื่อม  เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น  การแล่นประสาน  รอยต่อที่ใช้ในงานเชื่อมและการแล่นประสาน  ท่าเชื่อม  การเขียนแบบแผ่นคลี่อย่างง่าย  ด้วยวิธีเส้นขนานและแบบรัศมี  ขอบงานตะเข็บ  หลักการบัดกรีและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊สและคลี่ลงแผ่นงาน  การทำตะเข็บ  การบัดกรี  การขึ้นรูปด้วยการพับ  ดัด  เคาะขึ้นขอบ  การม้วน     และการประกอบชิ้นงาน     โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและ            อาชีวอนามัยศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานต่างๆ ลอจิกเกต โครงสร้างของวงจรรวมประเภท TTL และ CMOS คณิตศาสตร์ของ Boolean และสมการ Logic De Morgan's Theorem การวิเคราะห์วงจรคอมมิเนชั่นการลดตัวแปรในฟังก์ชั่น วงจรคอมมิเนชั่น วงจรมัลติเพลกซ์ ดีมัลติเพลกซ์ ดีโค้ดเดอร์ เอ็นโค้ดเดอร์ คอมพาราเตอร์วงจรโมโนสเตเบิ้ลและสัญญาณนาฬิกา ฟลิปฟลอป วงจรนับ และชิฟรีจิสเตอร์ แบบต่างๆ วงจรพื้นฐานA/D และ D/A Converter และการนำไปใช้งาน โครงสร้างและการใช้งานหน่วงความจำ การออกแบบวงจรด้วยภาษา VHDL การประยุกต์ใช้ CPLD และ FPGA

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหน่วยวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้าแบบมาตรฐาน การป้องกันผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดต่อการวัดและเครื่องมือวัด ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ความเที่ยงตรงของการวัด การวัดแรงดัน กระแสและกำลังไฟฟ้า เครื่องมือวัดไฟฟ้าชนิดต่างๆ และการนำไปใช้งาน การวัดค่าอิมพีแดนซ์ความถี่ต่ำ และความถี่สูง การวัดแม่เหล็กทรานดิวเซอร์ การวัดโดยใช้เทคนิคทางดิจิตอล เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้า เทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือวัดสัญญาณไฟฟ้า

ศึกษาการส่งและจ่ายไฟฟ้า การพัฒนาระบบไฟฟ้ากำลัง โครงสร้างของระบบไฟฟ้ากำลัง การผลิตไฟฟ้า ระบบส่งกำลังไฟฟ้า การหาแรงดึงและระยะหย่อนของสายไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ของสายส่ง ความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าในระบบส่งจ่าย และระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้าย่อย การจัดสัมพันธ์ของฉนวนระบบจำหน่าย คุณลักษณะของโหลด การพยากรณ์โหลด การส่งกำลังไฟฟ้าด้วยแรงดันสูง การคำนวณระบบต่อหน่วย

      ศึกษาทฤษฎีแม่เหล็ก  วงจรแม่เหล็ก หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก  โครงสร้าง  ส่วนประกอบ  วงจรขดลวดอาร์เมเจอร์ของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  หลักการทำงาน  ชนิด  การเกิดแรงดันไฟฟ้าในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  สาเหตุที่เครื่องกำเนิดไม่เกิดแรงดัน  คอมมิวเตชั่น  อาร์เมเจอร์ รีแอกชั่น   การคำนวณหาค่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  ประสิทธิภาพ  คุณลักษณะ   การนำไปใช้งานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง   หลักการทำงาน   ชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง   อาร์เมเจอร์  รีแอกชั่น   คุณลักษณะและการนำไปใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การกลับทิศทางการหมุน การเริ่มเดิน  การบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า เซลล์ไฟฟ้า วงจรความต้านทานแบบอนุกรม วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า วงจรความต้านทานแบบขนาน วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า การแปลงวงจรความต้านทานสตาร์-เดลตา วงจรบริดจ์ ดีเทอร์มิแนนต์    การวิเคราะห์วงจรเครือข่ายโดยใช้กฎเคอร์ชอฟฟ์ เมชเคอร์เรนต์ โนดโวลต์เตจ ทฤษฎีการวางซ้อน    เธวินิน นอร์ตัน และการส่งถ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุด

การออกแบบระบบไฟฟ้า

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องทำความเย็น  โครงสร้างส่วนประกอบของระบบทำความเย็นแบบอัดไอ  วงจรสารทำความเย็น วงจรไฟฟ้าของระบบเครื่องเย็นภายในครัวเรือนระบบเครื่องทำความเย็นที่ใช้ในเชิงพาณิชย์  ประเภทของสารทำความเย็น น้ำมันหล่อลื่นของระบบเครื่องทำความเย็น งานท่อการติดตั้งระบบวงจรสารทำความเย็น การทำสุญญากาศ การบรรจุสารทำความเย็น การซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็นในที่พักอาศัย  ครัวเรือนและเครื่องทำความเย็นที่ใช้ในเชิงพาณิชย์

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร การปักเสา การยึดโยงเสา การพาดสาย การดึงสาย การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน การติดตั้งและควบคุมโคมไฟถนน  การติดตั้งระบบสายดิน

        ศึกษาและปฎิบัติวิธีการป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฎิบัติงานทางไฟฟ้า ระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้า ชนิดและการใช้งานของสายไฟฟ้า การต่อสายแบต่างๆ  การเดินสายไฟฟ้าและไฟฟ้ากำลัง เครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าแบบต่างๆ

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม  พลังงานไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น  อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า  และการต่อสายดิน  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  R L C  หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์  ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี  การใช้มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เครื่องกำเนิดสัญญาณ  การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบนแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชุดคิท เกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดคงที่ หรือปรับค่าได้ สวิตช์ทำงานด้วยแสง

 ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบนิวส์แมติกส์หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์ เช่น ปั๊มลมวาล์ว อุปกรณ์ทำงานรวมทั้งระบบสุญญากาศ ฯลฯการเขียนผังวงจรนิวแมติกส์และการแสดงการเคลื่อนที่การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกส์แบบทำงานต่อเนื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลินอยด์วาล์ว การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกส์ควบคุมการทำงานด้วยรีเลย์ไฟฟ้าและโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์(พีแอลซี) การบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาของระบบนิวแมติก

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบไฮดรอลิกส์ หลักการทำงานของระบบไฮดรอลิกส์อุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิกส์ เช่น น้ำมันไฮดรอลิก ชุดต้นกำลัง วาล์ว และอุปกรณ์ทำงาน ฯลฯ การเขียนผังวงจรไฮดรอลิก การออกแบบและเขียนวงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยรีเลย์ไฟฟ้าและโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์(พีแอลซี) การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบไฮดรอลิกส์

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าอิ-เล็กทรอนิกส์ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฏของโอห์มพลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้นอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้ารีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ออสโลสโคป เครื่องกำเนิดสัญญาณการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบนแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชุดคิทเกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดที่ปรับค่าได้สวิตซ์ทำงานด้วยแสง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติระบบโทรศัพท์ วงจรและการทำงานของเครื่องโทรศัพท์แบบต่างๆ ชุมสาย โทรศัพท์แบบ Manual, Automatic, PABX, SPC, Cellular, ISDN

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ ลักษณะสัญญาณและ กระบวนการทำงาน การรับ-ส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรม การวัด และทดสอบวงจรใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การประยุกต์ใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์

เครื่องส่งวิทยุ

ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานใน องค์กร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน